Key Words/Terms

  • Aikido – Modern Japanese martial art.
  • O’Sensei – Founder/Grandmaster.
  • Sensei – Teacher.
  • Onegaishimasu – Please… (please teach me, please train with me, etc.)
  • (Domo) Arigato Gozaimashita – Thank you.